Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, dan kan dat zo:

  • U vraagt de school telefonisch of in persoon naar het (voor)aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier gegevensverwerking en levert de ingevulde formulieren op school in.
  • U wilt eerst nog wat meer weten over de school en maakt een (telefonische) afspraak met één van de directieleden.

In het laatste geval heeft u een gesprek met een directielid en krijgt u een rondleiding door de school. Zo’n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u goed de sfeer kunt proeven en zelf kunt zien hoe de uitleg van het directielid en de uiteenzettingen in de schoolgids in de praktijk gestalte krijgen. Als u dat wenst, kunt u na het gesprek het (voor)aanmeldingsformulier meekrijgen.

Het inleveren van een ingevuld (voor)aanmeldingsformulier betekent niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Komt uw kind van een andere basisschool, dan zullen wij daar eerst informeren naar het functioneren van uw kind alvorens tot plaatsing over te gaan. Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind wel of niet bij ons op school geplaatst kan worden. Als uw kind geplaatst wordt, dan kan uw kind gebruik maken van de ‘wenregeling’. Dit houdt in dat uw kind kort voor zijn vierde verjaardag (vanaf 3 jaar en 10 maanden) enkele ochtenden of middagen op school kan komen wennen (maar nooit meer dan de wettelijk vastgestelde 5 dagdelen). De leerkracht bij wie uw kind in de groep zal worden geplaatst neemt enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, contact met u op.

De Springplank hanteert een aantal voorrangsregels bij het plaatsen van een kind op de aanmeldlijst. Een kind krijgt voorrang wanneer:
- er al een broertje of zusje bij ons op school zit,
- de ouder werkt bij Panta Rhei of IKEC De Waterlelie,
- het kind in de wijk De Prinsenhof woont,

- het kind gebruik maakt van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf in 
  De Waterlelie,
- ouders specifiek kiezen voor een algemeen toegankelijke basisschool.

Daarnaast kijken we naar het aantal leerlingen in een groep. Bij 25 leerlingen in een leerjaar, zit de groep vol en nemen we geen nieuwe leerlingen meer aan. Voor nieuwe kleuters hanteren we maximaal 28 plekken. We verwijzen u graag naar het aannamebeleid van ons bestuur, waarin ook specifiek ons beleid staat weergegeven: 9 - Toelatingsbeleid Panta Rhei.
Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, hanteren we een wachtlijst voor dat jaar. 

U kunt hieronder het vooraanmeldingsformulier downloaden, invullen en naar school versturen of op school afgeven.

Als u moeite heeft met het invullen van de formulieren, dan kunt u op school om hulp hierbij vragen.

Op dit moment (1 april 2022) IS ER OP DE SPRINGPLANK alleen PLAATS IN GROEP 5 en GROEP 8. De andere groepen zitten momenteel vol. Kinderen voor de andere groepen kunnen wel op de wachtlijst geplaatst worden.

vooraanmeldformulier nieuwe kleuters
Vooraanmeldformulier zij-instromers (o.a. nieuwkomers)